Egzamin praktyczny. Jakie zadania egzaminacyjne muszę wykonać?

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy odbywającego się w ruchu miejskim masz do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych. Jakie to zadania?

Stosowne rozporządzenie w sprawie egzaminowania kandatów na kierowców okresla co podlega ocenie podczas egzaminu na prawo jazdy, oraz wymienia zadania egzaminacyjne, ktore każdy z przyszłych kierowców musi wykonać.

Nie tylko zadania egzaminacyjne są oceniane

Pamiętaj, że ocenie podlega nie tylko prawidłowość wykonywanych zadań, ale też i ogólne wrażenie z jazdy. Egzamin w ruchu miejskim polega bowiem na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych, które ustalone są w przepisach regulujących przebieg egzaminu. Same zadania to jednak nie wszystko:

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym

Zadania egzaminacyjne, które musisz wykonać w ruchu drogowym podczas egzaminu praktycznego

Poz. Zadania egzaminacyjne
   
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,

obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4 Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak

A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

5 Przejazd przez przejścia dla pieszych
6 W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:

a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem

(możliwa jedna korekta toru jazdy)

- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je

osobie egzaminowanej,

- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez

kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi

być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego

(należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

lub,

b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest

wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do

parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem -

wyjazd przodem

- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je

osobie egzaminowanej,

- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna

stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,

- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru

jazdy,

- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla

bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika,

w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na

krawężnik.

c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -

możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury

drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie

musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

7 Przejazd przez torowisko tramwajowe**)i kolejowe*)oraz obok przystanku tramwajowego**)i autobusowego
8 Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy

prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz

zawracania na skrzyżowaniu,

9 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne

musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu

przedniego i tylnego hamulca motocykla,

- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka

egzaminowania.

11 Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
  Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego

i unieruchomienie silnika,

- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed

samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca

postojowego przyczepy),

- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej

kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez

umieszczenie ich we właściwym miejscu),

- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony

w podporę,

- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

- ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

*)Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

 

Image: